thptbacduong

Kế hoạch và mục tiêu

Mục tiêu năm học 2019-2020

Mục tiêu năm học 2019-2020
1. Tuyển sinh: 06 lớp 10 trong đó xây dựng 01 lớp chọn. 2. Tiếp tục cử 100% giáo viên đi tập huấn nâng cao trình độ theo kế hoạch của Sở. 3. Đẩy mạnh chất...