TIẾP TỤC CẬP NHẬT ĐIỂM THI TN 2020-2021

Chúc mừng các em 12A3

Thuyền trưởng: Thầy Nguyễn Văn Lộc

* Toán:

      - Chu Văn Dũng: 7.6

      - Nguyễn Thị Yến: 7.8

      - Kiều Anh Tuấn: 8.0

      - Trần Quang Minh: 8.2

* Ngữ Văn:

      - Trần Hương Giang: 7.5

      - Đặng Hồng Nhung: 7.5

      - Phan Hà Phương: 7.5

      - Nguyễn Thị Thủy Tiên: 7.5

      - Nguyễn Việt Anh: 7.75

      - Nguyễn Thị Yến: 8.0

      - Trần Thị Kim Duyên: 8.5

* Tiếng Anh:

      - Trần Hương Giang: 7.4

      - Chu Văn Dũng: 7.4

      - Kiều Anh Tuấn: 8.2

      - Lê Công Vinh: 9.8

* Lịch sử:

      - Chu Văn Dũng: 8.75

* Địa Lí:

      - Chu Văn Dũng: 8.0

      - Trần Quang Minh: 8.0

      - Nguyễn Thị Thủy Tiên: 8.0

      - Lê Công Vinh: 8.25

      - Nguyễn Thị Yến: 8.25

* GDCD:

      - Trần Thị Kim Duyên: 8.5

      - Đoàn Bích Ngọc: 8.5

      - Đỗ Duy Thành: 8.5

      - Trần Hương Giang: 8.75

      - Đoàn Thị Lâm: 8.75

      - Đỗ Hồng Nhung: 8.75

      - Trần Quang Minh: 9.0

      - Nguyễn Thị Yến: 9.0

      - Lê Phương Nhi: 9.25

      - Chu Văn Dũng: 9.5

      - Kiều Anh Tuấn: 9.75

      - Nguyễn Thị Thủy Tiên: 9.75

TỰ HÀO QUÁ HS:

1. LÊ CÔNG VINH

2. CHU VĂN DŨNG

3. TRẦN QUANG MINH

4. KIỀU ANH TUẤN

5. NGUYỄN THỊ THỦY TIÊN

6. NGUYỄN THỊ YẾN

7. TRẦN HƯƠNG GIANG