1. DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG NĂM HỌC 2018-2019

 

STT

HỌ VÀ TÊN

NĂM SINH

ĐƠN VỊ

CHỨC VỤ

NAM NỮ
1 Vũ Thị Hồng Hoa   1979 Giáo viên Bí thư Đoàn trường
2 Nguyễn Phương Thảo   2002 11A1 Phó bí thư Đoàn trường
3 Bùi Thanh Hằng   2002 11a3 Ủy viên BCH
4 Nguyễn Ngọc Huyền   2003 10a4 Ủy viên BCH
5 Vũ Thị Thanh Nga   2002 11a1 Ủy viên BCH

2. DANH SÁCH BÍ THƯ CHI ĐOÀN NĂM HỌC 2018-2019.

STT HỌ VÀ TÊN NĂM SINH ĐƠN VỊ
NAM NỮ
1 Đỗ Thanh Huyền   2001 12A1
2 Nguyễn Thu Huyền   2001 12A2
3 Nguyễn Thúy Minh   2001 12A3
4 Vũ Thị Thanh Nga   2002 11A1
5 Tạ Minh Quý 2002   11A2
6 Bùi Thanh Hằng   2002 11A3
7 Nguyễn Thị Thanh Hiền   2003 10A1
8 Tạ Phương Anh   2003 10A2
9 Nguyễn Đình Vinh 2003   10A3
10 Nguyễn Ngọc Huyền   2003 10A4