CỤM TRƯỜNG THPT: GIA LÂM- LONG BIÊN
ĐIỂM COI KIỂM TRA KHẢO SÁT 

DANH SÁCH HỌC SINH  
PHÒNG SỐ:   

Môn: Tổ hợp Tự Nhiên

 

 
                 
                 
                 
  Điểm Thi STT SBD Họ và Tên Ngày sinh Lớp Trường Phòng TN
  THPT Bắc Đuống 1 055140 Nông Ích Tuấn Minh 14/01/2004 12A1 THPT Bắc Đuống 221
  THPT Bắc Đuống 2 055141 Nguyễn Quang Ninh 14/11/2004 12A1 THPT Bắc Đuống 221
  THPT Bắc Đuống 3 055142 Nguyễn Thái Sơn 05/11/2004 12C THPT Lê Ngọc Hân 221
                 
                 
            CỤM TRƯỞNG TRƯỜNG THPT  
            HIỆU TRƯỞNG  
            (ký tên và đóng dấu)