thptbacduong

Ôn thi khối 12

CỤM TRƯỜNG THPT: GIA LÂM- LONG BIÊN. ĐIỂM COI KIỂM TRA KHẢO SÁT: THPT BẮC ĐUỐNG. MÔN: TỔ HỢP TỰ NHIÊN

CỤM TRƯỜNG THPT: GIA LÂM- LONG BIÊN. ĐIỂM COI KIỂM TRA KHẢO SÁT: THPT BẮC ĐUỐNG. MÔN: TỔ HỢP TỰ NHIÊN
CỤM TRƯỜNG THPT: GIA LÂM- LONG BIÊN ĐIỂM COI KIỂM TRA KHẢO SÁT  DANH SÁCH HỌC SINH   PHÒNG SỐ:    Môn: Tổ hợp Tự Nhiên                                                             Điểm Thi STT SBD Họ và Tên Ngày sinh Lớp Trường Phòng TN   THPT Bắc Đuống 1 055140 Nông Ích Tuấn Minh 14/01/2004 12A1 THPT Bắc Đuống 221   THPT Bắc Đuống 2 055141 Nguyễn Quang Ninh 14/11/2004 12A1 THPT Bắc Đuống 221   THPT Bắc Đuống 3 055142 Nguyễn Thái Sơn 05/11/2004 12C THPT Lê Ngọc Hân 221                                                 CỤM TRƯỞNG TRƯỜNG THPT               HIỆU TRƯỞNG               (ký tên và đóng dấu)  

CỤM TRƯỜNG THPT: GIA LÂM- LONG BIÊN. ĐIỂM COI KIỂM TRA KHẢO SÁT: THPT BẮC ĐUỐNG. MÔN: NGOẠI NGỮ

CỤM TRƯỜNG THPT: GIA LÂM- LONG BIÊN. ĐIỂM COI KIỂM TRA KHẢO SÁT: THPT BẮC ĐUỐNG. MÔN: NGOẠI NGỮ
DANH SÁCH HỌC SINH CỤM TRƯỜNG THPT: GIA LÂM- LONG BIÊN ĐIỂM COI KIỂM TRA KHẢO SÁT PHÒNG SỐ: Môn: Ngoại ngữ STT SBD Họ và Tên Ngày sinh Lớp Trường 1 055140 Nông Ích Tuấn Minh 14/01/2004 12A1 THPT Bắc Đuống 2 055141 Nguyễn Quang Ninh 14/11/2004 12A1 THPT Bắc Đuống 3 055142 Nguyễn Thái Sơn 05/11/2004 12C THPT Lê Ngọc Hân 4 055143 Đặng Việt Anh 07/12/2004 12A1 THPT Bắc Đuống 5 055144 Dương Thị Lan Anh 23/01/2004 12A1 THPT Bắc Đuống 6 055145 Dương Tuấn Anh 17/09/2004 12A THPT Lê Ngọc Hân 7 055146 Hồ Quang Anh 08/11/2004 12A2 THPT Bắc Đuống 8 055147 Lâm Thị Hồng Anh 16/12/2004 12B THPT Lê Ngọc Hân 9 055148 Lê Đức...

Thông báo về việc kiểm tra khảo sát K12 năm học 2021-2022

Thông báo về việc kiểm tra khảo sát K12 năm học 2021-2022
  TRƯỜNG THPT  BẮC ĐUỐNG   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                                                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                Hà Nội,...